Personal tools
You are here: Home Моя Україна Бізнес Економіка України: минуле і сьогодення
Document Actions

Економіка України: минуле і сьогодення

Починаючи з 2000 р., Україна входить до групи країн, які лідирують у світі за темпами зростання макроекономічних показників.

Виважена бюджетна та монетарна політика, розширення внутрішнього попиту та ринку, поряд із сприятливою зовнішньою кон’юнктурою, забезпечили підйом економічної активності у більшості галузей економіки і на цій основі – підвищення рівня життя населення громадян.

З середини 2000 р. вдалося приборкати інфляцію, одночасно швидкими темпами розвивалися кредитні ринки. Посилилася конкуренція, почала активніше здійснюватися реструктуризація.

Після десятирічного економічного спаду, у 2000 – 2003 рр. зростання ВВП становило 33,1%.

За підсумками 11 місяців 2004 р., приріст ВВП склав 12,4%, що є найвищим показником з часу набуття Україною державної незалежності.

Динамічними темпами розвивається промисловість, обсяги виробництва якої зросли у 2000 – 2003 рр. на 60,2%, у 2003 р. – на 15,8%.

Зростання промислового виробництва за січень-листопад 2004 р. становило 13,4%. Випереджаючими темпами зростає виробництво в машинобудуванні – на 30,7%, що насамперед зумовлено значним зростанням інвестиційного попиту в країні. У січні-листопаді 2004 р. приріст виробництва у металургійній галузі становив 13,0%, у хімічній і нафтохімічній – 14,0%, харчовій промисловості та переробці сільськогосподарської продукції – 12,4%, легкій промисловості – 14,0%.

Продуктивність праці у промисловості за 11 місяців 2004 р. зросла на 14,4%.

Протягом 2004 р. стабільно виконувалася дохідна частина бюджетів усіх рівнів. Так, виконання річного плану загального фонду Державного бюджету склало 100,6%, Державного бюджету в цілому – 103%, місцевих бюджетів – 112%, консолідованого бюджету – 107%.

В 2004 р. від приватизації до державного бюджету надійшло 9,4 млрд.гривень (близько 1,8 млрд.дол.), що в 5 разів більше, ніж у попередньому році.

Рівень інфляції споживчих цін в період з січня по листопад 2004 р. склав 9,7% ( у 2003 р. – 6,6%).

Відбулися позитивні зрушення в соціальній сфері. За останні роки вдалося реалізувати політику випереджального зростання (порівняно із збільшенням ВВП) реальних доходів населення і, насамперед, реальної заробітної плати. Остання зросла у 2003 р. – на 15,2%, за 11 місяців 2004 р. – на 24,1%.

Статистичні дані свідчать про утвердження в 2003 р. нової якості зростання, пов’язаної з розширенням внутрішнього ринку і початком інтенсивного оновлення основних виробничих фондів, відчутним зростанням інвестиційного попиту. У 2004 р. прибуток підприємств збільшився у 1,5 рази порівняно з 2003 роком.

За 9 місяців 2004 р. темпи приросту інвестицій в основний капітал на 21,1% перевищують темпи зростання ВВП, що дає змогу розпочати масове оновлення основних виробничих потужностей і свідчить про перехід економіки на інвестиційну модель розвитку та підвищення потенціалу економічного зростання.

За 9 місяців 2004 р. найбільша частка інвестицій була спрямована у модернізацію промисловості (40%) та сектору транспорту і зв’язку (21%).

Зміцнюються позиції української економіки на світовому ринку, яка є однією з найбільш відкритих на пострадянському просторі. Сформувалася стійка тенденція до збільшення українського експорту, що також характеризує досить високий рівень конкурентоспроможності відповідних галузей виробництва. За 2000 – 2003 рр. обсяги експорту зросли майже на 70%, а за 10 місяців 2004 р. експорт товарів збільшився на 43,3% порівняно з відповідним періодом попереднього року. У 2004 р. експорт товарів та послуг становив 72,3% до ВВП країни.

За 10 місяців 2004 р. позитивне сальдо торгівлі товарами досягло 3,2 млрд.дол.США, що в 10,8 разу перевищило показник відповідного періоду попереднього року.

Шостий рік поспіль зберігається позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу, яке у 2003 р. дорівнювало 6% ВВП, а у І півріччі 2004 р. – 15,5% ВВП.

Україна завоювала довіру іноземних інвесторів; отримано високі кредитні рейтинги, успішно здійснено державно-корпоративні запозичення. Приріст прямих іноземних інвестицій за 9 місяців поточного року становив 1 мільярд 321 мільйон доларів США, або приблизно в 2 рази більше, ніж у попередньому році.

Незважаючи на високе боргове навантаження, всі платежі з обслуговування та погашення державного боргу було виконано вчасно і в повному обсязі.

У 2003 р. міжнародні валютні резерви зросли в 1,4 разу і становили на кінець року 6,9 млрд.дол.США, а з початку 2004 р. – в 1,4 разу і на кінець листопада становили 9,9 млрд.дол.США.

На засіданні FATF в лютому 2004 р. прийнято рішення про виключення України із списку країн та територій, що не співпрацюють у сфері боротьби з „відмиванням грошей”. Рішенням Пленарного засідання Егмонтської групи (Міжнародна організація фінансових розвідок світу) у червні 2004 р. Державний департамент фінансового моніторингу України було прийнято до цієї міжнародної організації, що було свідченням високої довіри до України.