Personal tools
You are here: Home Моя Україна Держава Суди загальної юрисдикції
Document Actions

Суди загальної юрисдикції

Стаття 125 Конституції України встановлює побудову системи судів загальної юрисдикції за принципами територіальності та спеціалізації. Якщо територіальний принцип відбиває адміністративно-територіальний поділ держави і є традиційним, то принцип спеціалізації є порівняно новим для судової системи України. Він передбачає формування у майбутньому спеціалізованих судів з окремих галузей права (кримінальних, цивільних, адміністративних, фінансових та інших судів) на чолі з відповідними вищими судами.

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України", який був прийнятий у лютому 2002 року, спеціалізованими судами є господарські, адміністративні та інші суди, визначені як спеціалізовані. На сьогодні функціонують лише господарські суди. На формування системи адміністративних судів зазначений Закон дає три роки. Закон також встановлює, що до їх утворення розгляд справ, віднесених до підсудності адміністративних місцевих судів, здійснюють місцеві загальні суди, а справ, що належать до підсудності адміністративних апеляційних судів та Вищого адміністративного суду України, - відповідні загальні апеляційні суди та Касаційний суд України в порядку, встановленому процесуальним законом. Це здійснюється шляхом запровадження спеціалізації суддів з розгляду справ адміністративної юрисдикції, в тому числі утворення відповідних судових колегій.

Система судів загальної юрисдикції України

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України", який набрав чинність і був введений у дію з червня 2002 року, систему судів загальної юрисдикції складають:

місцеві суди; апеляційні суди, Апеляційний суд України; Касаційний суд України; вищі спеціалізовані суди; Верховний Суд України.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.

Місцеві суди

Місцеві загальні суди - розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення.

Місцеві господарські суди - розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.

Місцеві адміністративні суди - розглядають адміністративні справи, пов’язані із правовідносинами в сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди.

Апеляційні загальні суди, Апеляційний суд України

Апеляційними загальними судами є апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів та Апеляційний суд Військово-Морських Сил України, а також Апеляційний суд України. У разі необхідності замість апеляційного суду області можуть утворюватися апеляційні загальні суди, територіальна юрисдикція яких поширюється на декілька районів області. 20 серпня 2001 року Президентом України був виданий Указ "Про мережу та кількісний склад суддів апеляційних судів", відповідно до якого апеляційні суди утворюються на базі Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів.

До повноважень апеляційних судів належать:

розгляд справ в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону; розгляд по першій інстанції справ, визначених законом (крім апеляційних господарських судів); ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики; надання методичної допомоги у застосуванні законодавства місцевим судам.

До повноважень Апеляційного суду України належить розгляд справ в апеляційному порядку, що віднесені до його підсудності, відповідно до вимог процесуального закону.

Касаційний суд України

Касаційний суд України здійснює наступні повноваження:

розгляд в касаційному порядку справ, віднесених до його підсудності, а також інших справ у випадках, визначених процесуальним законом; ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики; надання методичної допомоги у застосуванні законодавства судам нижчого рівня.

Розгляд справ у Касаційному суді України здійснюється колегіями у складі не менше трьох суддів.

У складі Касаційного суду України діють судова палата у цивільних справах; судова палата у кримінальних справах; військова судова палата. Для вирішення організаційних питань у Касаційному суді України діє президія.

Вищі спеціалізовані суди

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є такі:

  • Вищий господарський суд України;
  • Вищий адміністративний суд України;
  • інші відповідні вищі спеціалізовані суди, що утворюються Президентом України.

Відповідно до статті 39 Закону України "Про судоустрій України" вищий спеціалізований суд України наділений такими повноваженнями:

розгляд в касаційному порядку справ відповідної судової юрисдикції, а також інших справ у випадках, визначених процесуальним законом; ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики; надання методичної допомоги судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; надання спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційних роз'яснень з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції.

Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюється колегіально.

У вищому спеціалізованому суді можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.

Для вирішення організаційних питань у вищому спеціалізованому суді діє президія суду у складі голови суду, його заступників, заступників голів палат, а також суддів даного суду, обраних до складу президії. Для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє Пленум вищого спеціалізованого суду.

Верховний Суд України

Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Він здійснює правосуддя та забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції.

Згідно з частиною другою статті 47 Закону України "Про судоустрій України" Верховний Суд України наділений такими повноваженнями:

розгляд у касаційному порядку рішень загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом; перегляд у порядку повторної касації всіх інших справ, розглянутих судами загальної юрисдикції в касаційному порядку; у випадках, передбачених законом, розгляд інших справ, пов'язаних із виключними обставинами; надання судам роз'яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; у разі необхідності визнання нечинними роз'яснень Пленуму вищого спеціалізованого суду; звернення до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів; ведення та аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, ознайомлення в судах з практикою застосування законодавства; вирішення питань, у межах своїх повноважень, що випливають з міжнародних договорів України; представлення судів загальної юрисдикції у зносинах з судами інших держав.

У складі Верховного Суду України діють:

  • Судова палата у цивільних справах;
  • Судова палата у кримінальних справах;
  • Судова палата у господарських справах;
  • Судова палата в адміністративних справах;
  • Військова судова колегія.
  • У Верховному Суді України діють Президія та Пленум Верховного Суду України.

Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України.